Informacja dla rodziców 11.03.2020r

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

W dniach 12 – 25 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

W dniach 12-13 marca br. dla dzieci i uczniów, którym Państwo nie będą mogli zapewnić opieki będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.

Natomiast w dniach 16-25 marca br. w szkole zostają zawieszone wszystkie zajęcia.

 

Dyrektor Szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w naszej szkole 11.03.2020r.

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • - poradni psychologiczno-pedagogicznych;

- specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

 • - młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • - przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • - szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • - szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze:

 • - zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • - 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • - od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • - od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • - poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • - możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • - w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • - uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • - od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • - śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu:

 • - ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • - jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • - przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • - rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • - śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

 • - pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • - przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • - odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • - przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Platforma epodręczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • - dziennik elektroniczny;
 • - strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • - mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Spotkanie z policjantem

 

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów w dniu 09.03.2020r. odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów kl.O-VIII z reprezentantem Posterunku Policji w Tarnogrodzie. Spotkanie zorganizowała pani Beata Granda . Pani Policjant szczególnie skupiła sie na omówieniu z uczniami zasad bezpieczeństwa w internecie, szkole oraz w drodze do szkoły. Przestrzegała przed korzystaniem z dopalaczy. Udzieliła wskazówek jak bezpiecznie poruszać się skuterami. Przeprowadzone spotkanie zakończono dyskusją z uczniami.

 

 

 

Informacja dla rodziców

 

Drodzy Rodzice

 

Informujemy, że realizujemy w szkole Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej i na bieżąco podejmujemy działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom szkoły.

Są to przede wszystkim:
- stała kontrola zaopatrzenia łazienek w mydło,
- wzmożona kontrola czystości toalet,
- przecieranie klamek drzwi płynem dezynfekującym,
- pogadanki połączone z nauką dokładnego mycia rąk oraz dotyczące higieny osobistej, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną oraz wychowawców.

Biorąc pod uwagę Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

Informujemy, że jeśli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Jeśli Państwa dziecko nie miało kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.

Ponadto informujemy, że szkoła ma stały kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo zdrowotne i natychmiast reaguje na przekazywane dyspozycje. Zwracamy się do Państwa z prośbą o śledzenie na bieżąco informacji od Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

APEL DO RODZICÓW

 

Szanowni państwo, prosimy nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do oddziału przedszkolnego i szkoły.

Piękna Nasza Polska Cała - Styczeń 2020

 

Dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zamchu w styczniu wykonały następujące zadania:

1. Wspólnie z rodzicami opracowały drzewo genologiczne swojej rodziny.

2. Z dużym zaciekawieniem oglądały stare dobranocki w ramach zadania: Projekcja filmowa „W starym kinie”

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Na Ciastko Jubileuszowe O Nazwie "Patronka"

 

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu

 1. Cele konkursu:
 1. Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Patrona Szkoły.
 2. Wykorzystanie ciastka podczas kolejnych uroczystości związanych z Patronem Szkoły.
 3. Prezentacja najlepszych i najsmaczniejszych wypieków Patronek naszych rodziców.
 4. Wymiana doświadczeń kulinarnych.
 • Zasady i warunki uczestnictwa:
 1. W Konkursie mogą uczestniczyć rodzice lub inne osoby należące do rodziny uczniów.
 2. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę Zgłoszenia.
 3. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Organizatora i Komisji Konkursowej.
 4. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przygotować i dostarczyć ciastka –„Patronki” (minimum 5 sztuk) oraz recepturę ,według której ciastko zostało sporządzone (składniki i dokładny sposób wykonania).

Patronka, to ciastko które:

 • będzie symbolem wydarzeń związanych z Patronem Szkoły
 • będzie umilać wspólne celebrowanie świąt związanych z Patronem
 • będzie cieszyć i integrować
 • od przedszkolaka do seniora - Każdy ją będzie jadł!

 

Patronka powinna być:

 • łatwa w przenoszeniu i jedzeniu
 • nieskomplikowana w wykonaniu (z ogólnodostępnych produktów)
 • niedroga
 • produktem o długim terminie przydatności do spożycia (nie powinna zawierać min. kremów, galaretek itp.)
 • pyszna!
 1. Zasady oceniania.

Do dokonania oceny ciastek zgłoszonych do Konkursu Organizator powołuje Komisję Konkursową, złożoną z 3 członków oraz zwołuje jej posiedzenie. Podczas posiedzenia członkowie Komisji degustują zgłoszone do Konkursu ciastka w warunkach zapewniających całkowitą anonimowość i bezstronność. Członkowie Komisji Konkursu do czasu zakończenia posiedzenia znają jedynie numer ciasta.

 

Kryteria oceny :

 • walory smakowe ciastka
 • wygląd / estetyka
 • łatwość przenoszenia i jedzenia
 • łatwość wykonania
 • dostępność produktów

Punktacja za poszczególne walory w skali od 1 do 5

 

 1. Wszelkie postanowienia Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny i nie podlegają odwołaniu.
 2. Wyniki Konkursu w postaci listy laureatów ogłoszone będą 2 kwietnia 2020r.
 3. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (dla zwycięzców max. 3 pierwszych miejsc), dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zamchu do dnia 27 marca 2020 r. Natomiast ciastka wraz z przepisem prosimy dostarczyć w dniach 30-31 marca 2020 r.
 2. Podczas zgłoszenia każde z ciastek zostanie oznaczone przez Organizatora.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 ciastko.
 4. Ciastka zostają u Organizatora w celu degustacji dla Komisji.
 5. Patronki oceniać będzie Komisja zewnętrzna składająca się z osób nie związanych bezpośrednio z naszą szkołą.
 6. W przypadku remisu lub sporów dotyczących wyboru ciastka, ostateczną decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

Wszystkich chętnych do uczestnictwa w konkursie serdecznie zapraszamy!

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać
pod numerem telefonu: 84 689 10 33

 


 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zamchu.
Designed by mixwebtemplates